بهانه ای برای عاشقی  چاپ

تاریخ : یکشنبه 25 بهمن 1388 در ساعت 10:01 ب.ظ

(هوالمحبوب) 

طبیبی نیست تا گرمای عشق از تب شناسد؟ 

نه قنادی که شیرینی کنج لب شناسد؟ 

چه لاف است این که گویند نام امروز روز عشق است؟ 

مگر عاشق تواند روز خود از شب شناسد؟ 

 

(هدیه ثالث به همه دلای پربهونه)