هشت شهر عشق  چاپ

تاریخ : چهارشنبه 29 شهریور 1391 در ساعت 10:28 ب.ظ

ای منتهای آرزو، ای فلسفه "ایکاش

ای که هستی هستی من ز هستن توست؛ باش

پرسید ز هفت شهر عشق کدام یک به نام توست؟ 

دل زودتر از من به جواب آمد و گفت که: هشت تاش.