خلاص  چاپ

تاریخ : شنبه 26 تیر 1395 در ساعت 07:08 ب.ظ

هرچند که ... (نقطه چین) ولی تنهایم 

من چشم براه دیدن فردایم 

"یک بار خلاصم کن و پاسخگو باش" 

پس کی به تماشای جمالت آیم؟

صدای دل  چاپ

تاریخ : چهارشنبه 23 تیر 1395 در ساعت 06:19 ب.ظ

"تنهایی من بدون تو پابرجاست" 

هرچند که این ... (سه نقطه) نکته اینجاست 

"یارب مپسند که عاشقان خوار شوند" 

" این جمله مشترک صدای دل ماست"

فال  چاپ

تاریخ : دوشنبه 14 تیر 1395 در ساعت 12:52 ب.ظ

فال زدم... حافظ شیرین سخن 

داد عجب مژده خوبی به من 

گفت که بگذر تو ز قیل و ز قال 

می بزن و می بزن و می بزن

آه  چاپ

تاریخ : جمعه 11 تیر 1395 در ساعت 10:16 ب.ظ

دیرگاهی است که آهم شده دم را همدم

دم بدم آه کشم، بازدمی از پی دم

در دلم بود که غم را ببرم از دلتان

بگذر ای دوست ز آهی که کشیدم از غم

مشق عشق  چاپ

تاریخ : چهارشنبه 9 تیر 1395 در ساعت 05:43 ق.ظ

پدرم کاش بمن زرگری آموخته بود 

تا طلایی کنم این گنبد مینایی را 

مشق شب داد که صدمرتبه بنویسم: ع ش ق 

تا که از بر کنم این شعر اهورایی را

بیخبری  چاپ

تاریخ : سه‌شنبه 1 تیر 1395 در ساعت 05:48 ق.ظ

هرکه دارد به سرش شوق وصال یارش 

ای خدا کاش نیافتد گرهی در کارش 

دیرگاهی است کزو هیچ ندارم خبری 

"هرکجا هست خدایا بسلامت دارش"